Sunday, May 21, 2017

Re: USA Africa Dialogue Series - Ewi Igbokegbodo Keta

This is beautiful, Alagba, but we are awaiting the interpretation o. E ku ohun . . .
MichaelOn Sunday, May 21, 2017 7:00 PM, Olayinka Agbetuyi <yagbetuyi@hotmail.com> wrote:


Odùṣọ IfáÀwọn ìràwọ ti wá rékọjá,
Àwọ sánmà pẹlú awò ojúkan rẹ
Nwòye ayé abẹ rẹ.

Awon ìràwọ ti rekoja,
Ṣùgbọn o, èmi –nibo ni emi wà?
Múra ki o túnramú, ìwòye mi,
Lati dìrọmó wakati yi,
Ki o si mú ileri ìgbà yi ṣẹ
Pelu orin àti ẹyẹ.

Odùṣọ ifá yọ si mi
Gegebi yemọja òkun
Abara rọgbọdọ
O wipe:

Túraká! Ifá kò robi sẹni kan
Kókó ifa ni lati ta ibi nù
Ati lati kó ire wọlé.
Kọlọfin ibi ilà gbé pàdé
Ni oríta Ẹlẹgbára.
Kọlọfin ibi ilà gbé pàdé
Ni àgbélèbú ti paradà di oríta ọnà
Kọlọfin ibi ti Ila gbe pade
Ni bèbè Náìlì tí ọmọ gbẹnọ gbẹnọ
Gbé sọ ẹnọ àmójúbà Ẹlẹgbára;
Kọlọfin ibi ilà gbé pàdé ni Ojú Ẹlẹgba*
Ni olùdándè ojú inu ti o sọnù,
Ti a ṣe ìràpadà rẹ si ìparadà orin kíkọ;
Ilà èkíní ni ti ohùn òkè
Ati ti ìsàlẹ orin alárinrin ni ipasẹ
Gbédègbeyọ Ẹlẹgbára;
Ilà èkejì ni ti òṣùnwọn
Ìgbà mélǒ ni ìlù lílù pẹlú
Irinṣẹ orin Lákáayé pẹlu atọkùn Ọrúnmìlà;
Ni ibi ti ewì gbé paradà
Di ìmọ orin ayérayé…


Odùṣọ Ifa t'ẹnu b'orin:
Ẹ má s'Èṣù d'èké
Ẹ ma sọ'fá d'ọlẹ
Kos'ésìn kẹsìn ti o bori ifa.
Odùṣọ, oníbodè ibode Òrun
Ệlà, onílànà ọrọ ìrètí ògo.


*Fún ìwòye itumọ Ojú Ẹlẹgba, mo dúpẹ lọwọ ògbóntagí iyèkọn akẹkọ mi, onímọ iṣẹ onà gbólóhùn, Ọjọgbọn Adémọlá Dàsylvà.

--
Listserv moderated by Toyin Falola, University of Texas at Austin
To post to this group, send an email to USAAfricaDialogue@googlegroups.com
To subscribe to this group, send an email to USAAfricaDialogue+subscribe@googlegroups.com
Current archives at http://groups.google.com/group/USAAfricaDialogue
Early archives at http://www.utexas.edu/conferences/africa/ads/index.html
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "USA Africa Dialogue Series" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to usaafricadialogue+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


No comments:

Post a Comment

 
Vida de bombeiro Recipes Informatica Humor Jokes Mensagens Curiosity Saude Video Games Car Blog Animals Diario das Mensagens Eletronica Rei Jesus News Noticias da TV Artesanato Esportes Noticias Atuais Games Pets Career Religion Recreation Business Education Autos Academics Style Television Programming Motosport Humor News The Games Home Downs World News Internet Car Design Entertaimment Celebrities 1001 Games Doctor Pets Net Downs World Enter Jesus Variedade Mensagensr Android Rub Letras Dialogue cosmetics Genexus Car net Só Humor Curiosity Gifs Medical Female American Health Madeira Designer PPS Divertidas Estate Travel Estate Writing Computer Matilde Ocultos Matilde futebolcomnoticias girassol lettheworldturn topdigitalnet Bem amado enjohnny produceideas foodasticos cronicasdoimaginario downloadsdegraca compactandoletras newcuriosidades blogdoarmario arrozinhoii sonasol halfbakedtaters make-it-plain amatha